За нас

Корпоративно управување

Kraš се развива и делува во согласност со добрата пракса на корпоративно управување и настојува со својата деловна стратегија, деловна политика, клучните интерни акти и работна пракса да допринесе за транспарентно и ефективно работење, како и да воспостави поквалитетни врски со деловната средина во која работи. 

Прочитај повеќе

Управување со квалитет

Документираност и транспарентност се основни начела во нашиот систем на управување при што сме подготвени во секој момент да понудиме докази за квалитетни стандарди и безбедност на околината, доследно применети во нашите процеси.

Прочитај повеќе

Заштита на животна средина

Крашовиот систем за управување со животната средина се контролира преку следење и мерење на поставените цели за средината, внатрешна проценка и постојани надзорни прегледи од надворешни сертификациски тела.

Прочитај повеќе

Управување со енергија

Kraš сака да учествува во градењето на систем со балансиран развој врз односите меѓу безбедноста на снабдувањето со енергија, конкурентноста и заштитата на животната средина. Ние ги стандардизиравме нашите намери со воведување и сертифицирање на системот за управување со енергијата според ISO 50001: 2011.

Прочитај повеќе